Στόχοι

Πρωταρχικός στόχος του ΚΕΚ είναι η  ποιοτική υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης που να βρίσκουν ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες ειδίκευσης των ανέργων καθώς και της επανακατάρτισης εργαζομένων με τη χρήση προηγμένων μεθόδων και μέσων διδασκαλίας.

Ο στόχος αυτός αποτελεί και την θεμελιώδη αξία πάνω στην οποία στηρίζει όλη την φιλοσοφία ιδρύσεως του και βάσει της οποίας αναπτύσσει, εξελίσσει και διαμορφώνει τα προϊόντα του και την παροχή υπηρεσιών που προσφέρει. Παράλληλα οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΕΚ στοχεύουν και στην αλλαγή των τάσεων των ατόμων, καθώς επίσης και στην συνεισφορά για την καταπολέμηση κοινωνικών προβλημάτων. Παρακάτω, αναφέρονται ορισμένοι από τους έμμεσους ή επιμέρους στόχους των δραστηριοτήτων του ΚΕΚ και οι οποίοι υποστηρίζουν την αρχική αποστολή του, δηλαδή το σκοπό ιδρύσεως του:

  • Η καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας μέσω της εξειδίκευσης ανέργων σε κλάδους δυναμικής ζήτησης
  • Η προσαρμογή των ικανοτήτων των ήδη εργαζομένων στις ραγδαίες κοινωνικό – οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές ώστε να μην απειληθούν από ανεργία
  • Η  ανάπτυξη χαρακτηριστικών της προσωπικότητας που ευνοούν τη θετική στάση απέναντι στη δια βίου μάθηση, την αυτομάθηση, την ικανότητα του να μαθαίνει κανείς μέσα από την ίδια την εργασιακή διαδικασία, την  επικοινωνία και τη συνεργασία
  • Η προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και της ισότητας των ευκαιριών για επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη
  • Η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
  • Η διαμεσολάβηση για την προώθηση των ανέργων στην αγορά εργασίας