Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας

Το ΚΕΚ ΘΑΛΗΣ υλοποιεί στις δομές του σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους.

Αναλυτικότερα διεξάγει:

Α. Προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στην Β’ κατηγορία (μεσαίας επικινδυνότητας)

Β. Προγράμματα επιμόρφωσης διάρκειας 10 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στην Γ’ κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ;

Tα προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας απευθύνονται σε εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους, και εντάσσονται στην Γ΄ ή Β’ κατηγορία, με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50, ώστε να απαλλαγούν της υποχρέωσης να αναζητούν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε εξωτερικό πρόσωπο ή υπηρεσία (ΕΞ.Υ.Π.Π.).  Το πιστοποιητικό έχει απεριόριστη χρονική ισχύ και εφαρμογή σε άλλη επιχείρηση ίδιας επικινδυνότητας.

Α. Το προγράμμα επιμόρφωσης διάρκειας 35 ωρών, απευθύνεται σε:

  1. Εργοδότες που απασχολούν μέχρι 3 εργαζόμενους και διαθέτουν οι ίδιοι άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη με αντικείμενο που σχετίζεται με αυτό της επιχείρησης ή 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία), για την οποία θα αναλάβει ως Τεχνικός Ασφάλειας
  2. Εργοδότες που απασχολούν μέχρι 6 εργαζόμενους, και διαθέτουν οι ίδιοι πτυχίο τεχνικής ειδικότητας από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλη αναγνωρισμένη Τεχνική Επαγγελματική σχολή ή απολυτήριο ΤΕΛ.
  3. Εργοδότες που απασχολούν μέχρι 20 εργαζόμενους και διαθέτουν οι ίδιοι πτυχιο ΑΕΙ -ΤΕΙ με μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας, που δεν προβλέπεται, όμως, για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή τους.

Β. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης διάρκειας 10 ωρών, απευθύνεται σε:

  1. Εργοδότες που οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην Γ’ κατηγορία και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Γ. Τα προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας μπορούν να παρακολουθήσουν και εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο τεχνικής ειδικότητας από ΤΕΕ, ΙΕΚ ή άλλη αναγνωρισμένη Τεχνική Επαγγελματική σχολή ή απολυτήριο ΤΕΛ, ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον προϋπηρεσία από την απόκτηση του τίτλου σπουδών.