Χαιρετισμός Προέδρου

Οι ραγδαίες και βαθιές αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο των εργαζομένων όσο και των ανέργων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής.

Η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση με σκοπό την ενεργοποίηση των ατόμων και ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και η αύξηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξης και απασχόλησης, είναι ο βασικός οδηγός των δράσεων που αναλαμβάνει το ΚΔΒΜ2 ΘΑΛΗΣ ΑΜΚΕ σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι δράσεις διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, αφενός μεν για τους ανέργους την ένταξης τους στην αγορά εργασίας, αφετέρου για τους εργαζόμενους την επικαιροποίηση των γνώσεών τους, μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, της δυνατότητας πιστοποίησης των επαγγελματικών τους προσόντων και την προσαρμογή των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων στις πραγματικές ανάγκες κλάδων αναπτυξιακής προτεραιότητας της οικονομίας.

Είναι επίσης κοινός τόπος ότι στη σημερινή εποχή δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική για την ανάπτυξη, χωρίς την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και χωρίς την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Ειδικά μάλιστα η ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας από νέους ανθρώπους, πέρα από το ότι αποτελεί μια διέξοδο στο θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης, μπορεί να αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει το σύγχρονο περιβάλλον. Το ΚΔΒΜ2 ΘΑΛΗΣ ΑΜΚΕ με τους συνεργάτες του αναλαμβάνει υπεύθυνα το σχεδιασμό και την εκτέλεση υπηρεσιών συμβούλων προς τις υφιστάμενες όπως και σε νέες επιχειρήσεις για την υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων δημιουργίας και ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων.

Το ΚΔΒΜ2 ΘΑΛΗΣ ΑΜΚΕ επενδύει από το 2000 μέχρι σήμερα σταθερά προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής προσφοράς στη γνώση. Αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της περιοχής μας , παρέχοντας στους συμπολίτες μας την μόρφωση , την εξειδικευμένη γνώση ,τις απαραίτητες συμβουλές και την επιστημονική καθοδήγηση, εφόδια  απαραίτητα για την επιτυχημένη είσοδο τους στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

 Φιλικά ,

Σατραζέμης Αστέριος

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου